محصول

ب Featه شوی محصول

د توکو شمیره د محصول نوم معیاري د کاس شمیره
1 ګلایسین USP / EP / FCCA / AJI 56-40-6
2 L-Lysine HCL USP / EP / FCCA / AJI 657-27-2
3 L-Threonine USP / EP / FCCA / AJI 72-19-5
4 L-Tryptophan USP / EP / FCCA / AJI 73-22-3
5 L-Phenylalanine USP / EP / FCCA / AJI 63-91-2
6 L-Valine USP / EP / FCCA / AJI 72-18-4
7 L-Leucine USP / EP / FCCA / AJI 61-90-5
8 L-Isoleucine USP / EP / FCCA / AJI 73-32-5
9 L - میټینین USP / EP / FCCA / AJI 63-68-3
10 د DL - میټینین USP / EP / FCCA / AJI 59-51-8